θέσεις εργασίας Νομικά Θεσσαλονίκη

Θέσεις εργασίας 21 έως 22 από 22

Σύμβουλος Πωλήσεων (Πωλήτρια-τής)  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Μπορεί να ορίζει εργαζομένους της ή τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ως πρόσωπα εκτελούντα την επεξεργασία για λογαριασμό της.
7 μήνες πριν

Σύμβουλος Επιχειρήσεων  skywalker.gr
Θεσσαλονίκη :Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση και επίβλεψη επιχειρηματικών σχεδίων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ κ.λπ.).
7 μήνες πριν